Bømlo Fiskerihavn

Bømlo Fiskerihavn skal vere ei sikker fiskerihamn med moderne infrastruktur som legg til rette for meir næringsareal ved sjø, slik at ein kan utføre meir av arbeidet knytta til fiskeri tett på næringa. Det vert arbeidd for at hamna skal vere klar 2020-22. Eksempel på næringar Bømlo Fiskerihavn ønskjer å etablere eller trekkje til seg på det nye industriområdet er:

  • Større og nyare farty
  • Større kvotar
  • Notlager/bøteri (påbegynt)
  • Isoporkassefabrikk
  • Servicestasjon for oppdrettsnøter
  • Fiskerikompetansesenter (kursing, fagbrev og praksisplassar)
  • Sjømatproduksjon/vidareforedling
  • Utskiping av avfall frå lakseoppdrett
  • Underleverandørar til næringa

Bømlo Fiskerihavn vil huse viktige kundar for industrien på Rubbestadneset, og saman vil me arbeide for å bruke teknologi og kompetanse på tvers av næringane for å skape nye arbeidsplassar lokalt på Bømlo, og tiltrekkje nye bedrifter til næringsareala på Langevåg og Rubbestadneset.